Ελ. Βενιζέλου 138,
Καλλιθέα, 176 76
213 00 47 059

Αποκατάσταση της ρήξης του καταφυτικού τένοντα του δικεφάλου με απλή τεχνική χρησιμοποιώντας μια χειρουργική τομή

Οκτ 2008:    Α. Μανιμανάκη, Ελ. Καραδήμας, Π. Αρεταίου, Ι. Τσαπακίδης, Δ. Σέγκος, Δ. Ευσταθόπουλος «Αποκατάσταση της ρήξης του καταφυτικού τένοντα του δικεφάλου με απλή τεχνική χρησιμοποιώντας μια χειρουργική τομή» στο 64ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. με διεθνή συμμετοχή (Αθήνα 8-11 Οκτωβρίου 2008)

Ο Δικέφαλος βραχιόνιος είναι ο κύριος υπτιαστής μυς του αντιβραχίου. Στις περιπτώσεις ρήξεως του καταφυτικού τένοντα του δικεφάλου μόνο η επανατοποθέτηση του τένοντα στη σωστή ανατομική θέση του, επαναφέρει  πλήρως την λειτουργία του μυός.

Υλικό και μέθοδος

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται 32 περιπτώσεις ασθενών με ρήξη του καταφυτικού τένοντα του δικεφάλου.
Όλοι οι ασθενείς ήταν άνδρες, με μέσο όρο ηλικίας 42 έτη (30 - 55).Όλοι σχεδόν ήταν χειρώνακτες ή συμμετείχαν σε  επαγγελματικά αθλήματα
Η χειρουργική τεχνική συνίσταται στην επανακαθήλωση του τένοντα στο κερκιδικό όγκωμα με μία ή δύο άγκυρες Panalock, μέσω μιας μικρής πρόσθιας τομής.
Μετεγχειρητικά, τοποθετήθηκε νάρθηκας ΒΠΚ για μια εβδομάδα και ακολούθησε πλήρης κινητοποίηση του αγκώνα χωρίς αντίσταση για 4  εβδομάδες.

Αποτελέσματα

Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 6 μήνες έως 3 έτη. Η κάμψη και η έκταση του αγκώνα απεκατεστάθη πλήρως σε όλους τους ασθενείς ενώ ο πρηνισμός – υπτιασμός υπολείπετο 15ο , σε 6 ασθενείς.
Οι ασθενείς με ελαφριά χειρονακτική εργασία επέστρεψαν στις ασχολίες τους σε διάστημα 4 – 6 εβδομάδων, αντίθετα οι ασθενείς με βαριά χειρονακτική εργασία επέστρεψαν σε διάστημα 2-3 μηνών. Ο βαθμός ικανοποίησης παρέμεινε υψηλός σε όλους τους ασθενείς η δε χειρουργική τομή ελάχιστα διακρίνεται
Συμπέρασμα Η αποκατάσταση του καταφυτικού τένοντα του δικεφάλου δίδει άριστα αισθητικά και λειτουργικά αποτελέσματα. Δεν προσφέρεται όμως για όλους τους ασθενείς παρά μόνο γι΄ αυτούς που εστιάζονται στο αισθητικό αποτέλεσμα και σ’ αυτούς που εκτελούν βαριά χειρονακτική εργασία ή αθλητική δραστηριότητα.

------------------------


Biceps Brachialis is the main supinator of the forearm. Rupture of its distal part requires reattachment of the tendon in the precise anatomic position, which is the radial tubercle, for restoration of the biceps function.

Material and method

In this paper we present 32 patients with distal biceps tendon rupture.
All patients were men, with mean age 42 years (30–55).Almost all were labourers or related in sports activities.
The surgical technique involves reattachment of the tendon on the tubercle, using one or two Panalock anchors with one small anterior incision. Postoperatively a brachiocarpal spilt remained for1 week followed with total mobilization of the elbow, without resistance for 4- 6 weeks.

Results

The follow up time was between 6 months and 3 years. Flexion and extension was fully restored in all patients as also was pronation and supination. 6 patients showed loss of range of motion of 15o in pronation and supination.
Light labourers patients returned to their previous work within 4 to 6 weeks, contrary hard labourers who returned within 2-3 months. The range of their satisfaction remained high in all patients and the surgical incision hard to see.
Conclusion Repair of the distal bicep tendon rupture gives perfect aesthetic and functional results. It is not necessary for all patients, but only to those focused in the aesthetic results, in hard labourers and athletes.