Ελ. Βενιζέλου 138,
Καλλιθέα, 176 76
213 00 47 059

Αποκατάσταση της κάμψης του αγκώνος σε ανεπανόρθωτες βλάβες του μυοδερματικού νεύρου

Ιουν 2009:    Δ. Ευσταθόπουλος, Π. Αρεταίου, Α. Μανιμανάκη, Γ. Στεφανάκης, Δ. Κλαψάκης, Ελ. Καραδήμας «Αποκατάσταση της κάμψης του αγκώνος σε ανεπανόρθωτες βλάβες του μυοδερματικού νεύρου» στο 4ο Ετήσιο Συνέδριο Τμήματος Χειρουργικής Ώμου – Αγκώνος της ΕΕΧΟΤ (Αθήνα 11-13 Ιουνίου 2009)

Η αποκατάσταση της κάμψης του αγκώνα μετά από παράλυση του μυοδερματικού νεύρου είναι περισσότερο από αναγκαία για την συνολική λειτουργία του άνω άκρου.
Οι μέχρι πρόσφατα διαθέσιμες τεχνικές, (νευρικά μοσχεύματα, τενοντομεταφορές) απέτυχαν να δώσουν ανεξάρτητη και ισχυρή κάμψη του αγκώνα.
Το 1994 ο C Oberlin και οι συνεργάτες του δημοσίευσαν μελέτη από τη μεταφορά κλάδου του ωλενίου νεύρου, κατευθείαν στον κλάδο του μυοδερματικού για το δικέφαλο με πολύ καλά αποτελέσματα.

Από το 1995 που έγινε γνωστή η τεχνική μέχρι το Μάρτιο του 2008, 22 ασθενείς με ανεπανόρθωτη βλάβη του μυοδερματικού, αντιμετωπίσθηκαν στην κλινική μας με την παραπάνω τεχνική. 20 ασθενείς ήταν άνδρες και 2 γυναίκες, 16 έως 35 ετών (μ.ο. 24 έτη). Ο χρόνος μετεγχειρητικής παρακολούθησης των ασθενών κυμαίνεται από 1 έως 6 έτη (μ.ο 2,2 έτη). Σε 19 ασθενείς υπήρχε αποσπαστική βλάβη της Α5 –Α6 ρίζας ενώ σε 3 ασθενείς υπήρχε εκτεταμένη βλάβη, με απώλεια μαλακών μορίων και με συμμετοχή του μυοδερματικού, στην άνω και έσω επιφάνεια του βραχιονίου.

Σε όλους τους ασθενείς χρησιμοποιήθηκε μια δεσμίδα από το ωλένιο νεύρο κυρίως αυτή για την κάμψη του ωλένιου καμπτήρα του καρπού, και συνδέθηκε κατευθείαν στον κλάδο του μυοδερματικού για το δικέφαλο με μεθόδους μικροχειρουργικής.
Μετά από βραχεία περίοδο ακινητοποίησης, 2 εβδομάδων ο ασθενής άρχιζε πρόγραμμα παθητικής κινητοποίησης και εφαρμογή ηλεκτρικών ερεθισμάτων. Στους 4 μήνες είχαμε τις πρώτες μυϊκές συσπάσεις ενώ στους 6 μήνες είχαμε μια αδύναμη κάμψη του αγκώνα (Μ3). Στους 12 μήνες ελέγχεται ισχυρή σύσπαση (άνω των 3kgr) που βελτιώθηκε με το πέρασμα του χρόνου και την εντατική άσκηση.

Η μέθοδος είναι απλή έξυπνη και αποτελεσματική καθόσον ο κινητικός κλάδος του μυοδερματικού για το δικέφαλο είναι λεπτός και δεν απαιτεί μεγάλο τμήμα από το ωλένιο νεύρο (περίπου 10% ). Το ωλένιο νεύρο είναι πολύ κοντά στον κλάδο του μυοδερματικού για τον δικέφαλο και έτσι είναι εφικτή η τελικοτελική συρραφή. Ο μυς ανανευρούται ταχύτερα, γρηγορότερα από κάθε άλλη μέθοδο και το χέρι μετά τον δανεισμό του κλάδου του ωλενίου νεύρου δεν παρουσιάζει αξιόλογα αισθητικά και κινητικά προβλήματα.

------------------------------


Restoration of elbow flexion after musculocutaneous nerve palsy is more than necessary for the total function of the upper extremity.
Up to recently, available techniques, (nervous grafts, tendontrasfers) failed to give independent and powerful elbow flexion.
In 1994 C Oberlin et al published a study on neurotransfer of fascicle of ulnar nerve, straight to the fascicle of musculocutaneous nerve for biceps brachii achieving very good results.

Since 1995 when this technique became known until March 2008, 22 patients with irreparable damage of musculocutaneous nerve, were operated in our clinic on using the aforementioned technique. 20 patients were male and 2 female, aged from 16 to 35 years (average 24 years). Postoperative follow up varies from 1 to 6 years (average 2,2 years). In 19 patients there was an avulsion injury of C5 –C6 nerve root, while in 3 patients there was an extensive damage, with loss of soft tissues and musculocutaneous nerve injury, in the upper and medial part of humerus.

In all cases a fascicle from the ulnar nerve (the one who innervates the flexor carpi ulnaris muscle) was reattached straight to the fascicle of the musculocutaneous nerve for the biceps brachii, using microsurgical technique.

After a short period of 2 weeks immobilisation, a rehabilitation program was encouraged consisted mainly of passive mobilisation and electric stimulation. After 4 months we had the first muscular contractions, while after 6 months we had a weak elbow flexion (M 3). One year postoperatively was encountered a forcible elbow flexion (more than 3kgr) which was improved furthermore with the intensive exercise.

This method is simple, smart and effective given that the motor fascicle of the musculocutaneous nerve for the biceps brachii is thin and does not require a large part of ulnar nerve (approx. 10%). The ulnar nerve is located nearby thus end to end suturing is feasible. Biceps brachii is reinnervated fast, faster than any other method and the upper extremity after loaning the ulnar nerve fascicle doesn’t seem to show significant sensory and motor problems.